• உங்கள் வாழ்க்கை துணை இங்கே.

  • 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கு மட்டும்
  • நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்
  • விவரங்கள் பாதுகாக்கபடும்
  • எந்த அமைப்புடனும் தொடர்புயில்லை
   • – 100 % Free – No money
    – 100 % Free Accessing Contact Mobile no / Email Address
    – 100 % Free for chat with members
    – 100 % Free E-mail chat with members
    – Only for 24manai telugu chettiar
  Register Now

  banner

 • உங்கள் வாழ்க்கை துணை இங்கே.

  • 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கு மட்டும்
  • நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்
  • விவரங்கள் பாதுகாக்கபடும்
  • எந்த அமைப்புடனும் தொடர்புயில்லை
  Register Now
 • உங்கள் வாழ்க்கை துணை இங்கே.

  • 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கு மட்டும்
  • நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்
  • விவரங்கள் பாதுகாக்கபடும்
  • எந்த அமைப்புடனும் தொடர்புயில்லை
  Register Now

   

   

Hello, I am a
seeking a
from
to

உங்கள் வாழ்க்கை துணை இங்கே !

சிறப்பம்சங்கள்

 • தமிழில் வரன்களின் விபரம்
 • புகைப்படத்துடன் பார்க்கலாம்
 • ஜாதக கட்டங்கள் பார்க்கலாம்
 • மறைமுக கட்டணம் கிடையாது

சேவையில்

 • 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கு மட்டும்
 • நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்
 • விவரங்கள் பாதுகாக்கபடும்
 • எந்த அமைப்புடனும் தொடர்புயில்லை

வெப்சைட்டில்

 • புது வரன்கள் பதிவு செய்யலாம்
 • 3 விதமாக தேடும் வசதி
 • நகல் எடுக்கும் வசதி
 • நேரடியாக chat / email செய்து பேசிக்கொள்ளலாம்

Success Stories

Featured Profiles